Algemene Voorwaarden Recrout BV

Algemene voorwaarden Recrout 2023

 

Artikel 1 Definities

1.1         In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

 1. Acceptatieprocedure: de acceptatieprocedure zoals omschreven in artikel 10;
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Recrout;
 3. Constructief Onderhoud: de Dienst betreffende het verrichten van onderhoud door Recrout bestaande uit het lanceren van upgrades (nieuwe releases) en/of updates van de Standaardsoftware;
 4. Correctief Onderhoud: de Dienst betreffende het verrichten van onderhoud door Recrout naar aanleiding van ontstane Fouten;
 5. Dienst: de dienst die Recrout aan Klant levert, zoals omschreven in de Overeenkomst;
 6. Documentatie: de gebruikers- en technische documentatie behorende bij de Maatwerksoftware en/of de Standaardsoftware;
 7. Duur: de duur van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 23;
 8. Fouten: het substantieel niet voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is;
 9. Hersteltijd: de tijd tussen (1) het tijdstip waarop Recrout een Fout heeft geconstateerd of Klant een melding van een Fout heeft gedaan en (2) het tijdstip waarop de Fout is opgelost, (de Fout in) de Software is vervangen, of een workaround is gecreëerd, zoals vastgesteld door Recrout;
 10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;
 11. Klant: de partij met wie Recrout de Overeenkomst heeft gesloten;
 12. Maatwerksoftware: de op basis van de Standaardsoftware specifiek voor Klant ontwikkelde maatwerksoftware, daaronder mede begrepen de bijbehorende Documentatie, look-and-feel, interfaces, lay-out en andere zaken zoals nader omschreven in de Overeenkomst;
 13. Materialen: materialen zoals, maar niet beperkt tot, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes;
 14. Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Recrout, die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen en/of wijzigingen daarvan betreffen;
 15. Recrout: de besloten vennootschap Recrout, kantoorhoudende aan de Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp onder KVK nummer; 63509008
 16. Onderhoud: de Dienst die Recrout op basis van een separate Overeenkomst daartoe aan Klant kan leveren, bestaande uit het Correctief Onderhoud en het
  Constructief Onderhoud;
 17. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Klant en Recrout;
 18. Partijen: Klant en Recrout;
 19. Responsetijd: de tijd tussen (i) het tijdstip waarop Klant een melding van een Fout heeft gedaan en (ii) het tijdstip waarop Recrout begint met herstel van de Fout, zoals vastgesteld door Recrout;
 20. Software: de Standaardsoftware en de eventuele Maatwerksoftware;
 21. Standaardsoftware: de standaardsoftware van Recrout, daaronder mede begrepen de bijbehorende Documentatie, look-and-feel, interfaces, lay-out en andere zaken, zoals nader omschreven in de Overeenkomst;
 22. Werkdag: van 9:00 tot en met 18:00 uur op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van de Software, het verrichten van Diensten en alle aanbiedingen van Recrout.

2.2          Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3          Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

2.4          Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden door Recrout uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5          Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Recrout zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6          Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen Partijen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.7          De gegevens van Recrout zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Klant.

 

Artikel 3 Verplichtingen Klant en verrichten werkzaamheden

3.1          Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt het beschikbaar stellen van de Software en/of het leveren van Diensten, zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Recrout mogelijk te maken zal Klant Recrout steeds tijdig alle door Recrout nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Recrout spant zich in de Software en/of Diensten te leveren met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2          Indien Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

3.3          Indien is overeengekomen dat Klant apparatuur, programmatuur, Materialen of gegevens op informatiedragers aan Recrout ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, Materialen of gegevens en zal Recrout vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden.

3.4          Indien de Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Recrout nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van Recrout ter beschikking van Recrout stelt heeft Recrout het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Recrout tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Recrout in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van Recrout tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

3.5          Klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet begrepen, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

3.6          Klant vrijwaart Recrout en haar leveranciers tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Klant op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst door Klant, meer in het bijzonder de verplichtingen op grond van dit artikel.

 

Artikel 4 Betaling

4.1          Klant betaalt Recrout de prijs voor de Software en/of de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst.

4.2          Klant kan Recrout niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of de prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.

4.3          Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4          Alle prijzen zijn in euro’s. Klant dient alle betalingen aan Recrout in euro’s te voldoen.

4.5          Alle door Recrout afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Recrout schriftelijk uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan Recrout kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Recrout te verrichten prestaties. Recrout is enkel gehouden om Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een voorcalculatie of begroting, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

4.6          Ten aanzien van de door Klant betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Recrout volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.7          De prijzen in de Overeenkomst mogen, zonder voorafgaande aankondiging, door Recrout worden gewijzigd. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat Recrout gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk op een termijn van drie (3) maanden aan te passen. Indien Klant niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval de partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

4.8          Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.

4.9          Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

4.10       Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Recrout de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen.

4.11       Indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft, kan Recrout nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Recrout verstrekte gegevens, waarop Recrout haar aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de Dienst van Recrout en/of de Software moet voldoen juist en volledig zijn. Gegevens in afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal en dergelijke zijn niet bindend voor Recrout.

 

Artikel 5 Meerwerk

5.1          Indien Recrout op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Meerwerk verricht zal Klant dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Recrout. Recrout is niet verplicht om aan een verzoek van Klant tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.2          Klant aanvaardt dat door Meerwerk het overeengekomen en/of verwachte tijdstip voor aflevering van de Software, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Recrout en de eventueel vooraf afgesproken vaste prijs, kunnen worden beïnvloed en/of gewijzigd. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk zich voordoet, is voor Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3          Aanschaf van nieuwe software, licenties, apparatuur en dergelijke en reparaties bij derden vallen buiten de standaard tarieven en worden apart, eventueel direct door deze derde partij, in rekening gebracht bij Klant.

 

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1          De Intellectuele Eigendomsrechten op de Software (inclusief broncodes), Documentatie, programmatuur, websites, databestanden of Materialen alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Recrout. Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten die haar bij Overeenkomst worden toegekend, één en ander tenzij in een door Recrout en Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2          Partijen kunnen overeenkomen dat Recrout de Software en de daarbij behorende Documentatie voor gebruik ter beschikking stelt aan Klant.

6.3          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Recrout en het gebruiksrecht van Klant zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Software. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet uit tot de broncode van de Software.

6.4          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Recrout niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen Software of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de Software. Indien in afwijking van het vorenstaande door Recrout tevens andere dan de overeengekomen Software en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Recrout verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

6.5          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van de Software steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar, voor de duur van de Overeenkomst, en niet-sublicentieerbaar. Recrout verleent een beperkt gebruiksrecht op de Software – er is geen sprake van verkoop van (rechten op) de Software.

6.6         Klant zal de tussen Partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven. Klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt alsook inbreuk op de Intellectuele Eigendomrechten van de Software vormt.

6.7          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Klant de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

6.8          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Klant geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Recrout, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Software, het aan derden licentiëren of verkopen van de Software en het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen

(keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Recrout Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

6.9          Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van de) Software, informatie en bestanden, gegevens, programma’s en/of Materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij Recrout of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingend-rechtelijke regels anders bepalen.

6.10       Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de Software geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande toestemming van Recrout. Recrout is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden – waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Klant gewenste modificaties. Klant draagt het volledige risico van alle door of in opdracht van Klant door derden – al dan niet met toestemming van Recrout – aangebrachte modificaties.

6.11       Klant erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van de Software, Documentatie, programmatuur, websites, databestanden of Materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Recrout op rusten, inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

6.12       Het is Recrout toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software, Documentatie, programmatuur, databestanden, websites of Materialen. Indien Recrout door middel van technische bescherming de Software, Documentatie, programmatuur, databestanden, websites of andere Materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

6.13       Behoudens het geval dat Recrout een reservekopie van de Software, programmatuur, databestanden of websites aan Klant beschikbaar stelt, heeft Klant het recht ten hoogste één reservekopie daarvan te maken. Onder reservekopie wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de Software, programmatuur, databestanden of websites zijn vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Software, programmatuur, databestanden of websites in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.14       Recrout zal nooit gehouden zijn om aan Klant (een fysieke drager met) de Software in broncode of andere bij ontwikkeling van de Software gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.

6.15       Recrout kan programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Klant garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en Recrout om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverkort.

6.16       Klant garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of Materialen en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in de Software en/of Documentatie. Klant vrijwaart Recrout tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten.

6.17       Recrout behoudt zich het recht voor om (door een derde) te (laten) controleren of Klant in overeenstemming met de toegekende rechten de Software, Documentatie, programmatuur, websites, databestanden of Materialen alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan gebruikt. Klant zal desgevraagd onverwijld haar volledige medewerking verlenen aan een door of namens Recrout uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van Recrout toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen aan Recrout of een door Recrout ingeschakelde derde.

 

Artikel 7 Aflevering, installatie

7.1          Indien levering is overeengekomen zal Recrout de Software op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daarom daaromtrent, door Recrout te bepalen formaat informatiedragers aan Klant leveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan Klant leveren. Recrout bepaalt de wijze van levering.

7.2          Uitsluitend indien schriftelijk tussen Partijen overeengekomen, zal Recrout de Software bij Klant installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf de Software installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur, hardware en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Recrout niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

7.3          Recrout beslist over de vorm, inhoud en de taal waarin de Documentatie wordt verstrekt.

7.4          Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

7.5          Klant zal als goed zorg dragen voor eventuele apparatuur en/of materialen die Recrout aan Klant ter beschikking stelt.

 

Artikel 8 Termijnen

8.1          Alle door Recrout genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Recrout bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht genomen worden. De door Recrout genoemde en/of de tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijnen betreffen enkel streefdata, welke Recrout niet binden. Deze termijnen hebben slechts een indicatief karakter. Recrout spant zich er redelijkerwijs voor in om fatale (leverings)termijnen en fatale (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Recrout is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings)termijn of (oplever)datum, die vanwege overmacht, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Recrout gebonden aan een al dan niet fatale (leverings)termijn of (oplever)datum als Partijen Meerwerk of een wijziging van aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen.

8.2          De enkele overschrijding van een door Recrout genoemde of een tussen Partijen overeengekomen al dan niet fatale (leverings)termijn of (lever)datum brengt Recrout niet in verzuim. In alle gevallen komt Recrout wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

 

Artikel 9 Maatwerksoftware

9.1          Partijen kunnen overeenkomen dat Recrout Maatwerksoftware voor Klant ontwikkeld. Recrout zal de Maatwerksoftware in een dergelijk geval ontwikkelen op basis van de tussen partijen overeengekomen specificaties, zoals omschreven in de Overeenkomst. Klant verklaart zich bij ondertekening van de Overeenkomst akkoord met deze specificaties, en verklaart daarbij dat de specificaties compleet, consistent en in overeenstemming met haar eisen en wensen zijn.

9.2          Teneinde te testen of de Maatwerksoftware voldoet aan de overeengekomen specificaties zullen Partijen de Acceptatieprocedure doorlopen na aflevering van de Maatwerksoftware.

 

Artikel 10 Acceptatieprocedure

10.1       Binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van de Maatwerksoftware zal Klant de Maatwerksoftware testen voor acceptatie. Klant zal de Acceptatieprocedure met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de Maatwerksoftware.

10.2       Klant is bij de Acceptatieprocedure verplicht om onder haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde Maatwerksoftware beantwoordt aan de overeengekomen specificaties. Eventuele bijstand die Recrout verleent bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure is geheel voor risico van Klant.

10.3 Indien bij het uitvoeren van de Acceptatietest blijkt dat de Maatwerksoftware Fouten bevat, zal Klant Recrout daarover op schriftelijke, begrijpbare en overzichtelijke wijze informeren door middel van een testrapport, uiterlijk op de laatste dag van de Acceptatieprocedure zoals genoemd in artikel 10.1. Recrout zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Recrout gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Maatwerksoftware aan te brengen. De Acceptatieprocedure zal conform dit artikel worden herhaald totdat de Maatwerksoftware geaccepteerd is.

10.4       De Maatwerksoftware zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
a. op de eerste dag na de testperiode zoals genoemd in artikel 10.1; dan wel
b. vanaf het moment dat Klant de Maatwerksoftware voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, welk gebruik uitdrukkelijk voor rekening en risico van de Klant is;
c. indien Recrout voor het einde van de testperiode zoals genoemd in artikel 10.1 een testrapport ontvangt zoals bedoeld in artikel 10.3:
(1) als het testrapport naar oordeel van Recrout geen Fouten bevat, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 10.5 aan acceptatie niet in de weg staan, vanaf de datum van het testrapport;
(2) op het moment dat de in het testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 10.5 aan acceptatie niet in de weg staan.

10.5       Acceptatie van de Maatwerksoftware mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Maatwerksoftware redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Maatwerksoftware die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de look & feel en lay out van de gebruikersinterfaces.

10.6       Acceptatie van de Maatwerksoftware op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Recrout gekweten is van de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de Maatwerksoftware.

 

Artikel 11 Garanties

11.1       Klant aanvaardt dat de Software alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft in de Software op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Recrout garandeert niet dat de Software te allen tijde, volledig en zonder onderbrekingen of gebreken beschikbaar zal zijn.

11.2       Recrout garandeert niet dat de Software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant. Recrout garandeert evenmin dat de Software zonder Fouten zal werken of dat steeds alle Fouten worden verbeterd.

11.3       Recrout zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten in de Software binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na acceptatie zoals bedoeld in artikel 10 gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Recrout zijn gemeld. Recrout kan haar gebruikelijke tarieven voor herstel van Fouten in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door Klant of van andere niet aan Recrout toe te rekenen oorzaken, of indien de Fouten bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure hadden kunnen worden ontdekt.

11.4       Voornoemde herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Recrout wijzigingen in de Software aanbrengt of laat aanbrengen.

11.5       Herstel van Fouten geschiedt op een door Recrout te bepalen locatie. Recrout is steeds gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Software aan te brengen.

11.6       Recrout is niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 11.3 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een separate Overeenkomst ten behoeve van Onderhoud is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

Artikel 12 Onderhoud

12.1       Recrout zal zich inspannen het Onderhoud uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, indien zodanig tussen Partijen is overeengekomen.

12.2       Indien het Onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Recrout zelf aan Klant is geleverd, zal Klant, indien Recrout dit voor het Onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat er voor in dat zij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Klant verleent Recrout het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het Onderhoud. Klant vrijwaart Recrout voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Recrout in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt.

12.3       Ten behoeve van het verrichten van Onderhoud verbindt Klant zich ertoe de systemen waarop de Software is geïnstalleerd op een toegankelijke plaats met de noodzakelijke werkruimte ter beschikking te stellen, een en ander in overeenstemming met de eventuele aanwijzingen van Recrout. Klant verbindt zich tevens Recrout alle aan het systeem gekoppelde en verbonden systemen, testprocedures en informatiedragers daarvan ter beschikking te stellen in verband met het testen van het functioneren daarvan. Voor zover het verrichten van Onderhoud online zal plaatsvinden, zal Klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Recrout is gerechtigd de verrichting van haar werkzaamheden op te schorten of te beperken indien de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten van Klant niet voldoen aan de door Recrout gestelde eisen.

12.4       Het Onderhoud door Recrout laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Klant voor het beheer van de Software, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Software, het aanmaken van gebruikers, onderhoud aan apparatuur en hardware, en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de Software worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Klant staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

12.5       Alle wijzigingen die door Klant zelf worden uitgevoerd dienen voorafgaand aan de wijziging gedetailleerd schriftelijk aan Recrout te worden bericht. Klant zal geen wijzigingen doorvoeren zonder voorafgaande toestemming van Recrout, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

12.6       Het is Klant niet toegestaan het Onderhoud door een derde te laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recrout.

 

Artikel 13 Reikwijdte Onderhoud

13.1       Het Onderhoud en de in de daartoe gesloten Overeenkomst genoemde service levels zijn niet van toepassing op het herstel van Fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Software, waaronder mede wordt verstaan fouten in materiaal van Klant zelf;
b. wijziging van of toevoegingen in de Software anders dan door of namens Recrout;
c. het gebruik van de Software in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de Documentatie;
d. wijzigingen in of Fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het Onderhoud valt;
e. het gebruik van een oude versie van de Software die niet meer door Recrout wordt onderhouden;
f. het niet beschikbaar zijn van de Software op eigen verzoek van de Klant, en/of het niet beschikbaar zijn van de Software tijdens verzochte werkzaamheden;
g. bij het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing, assistentie nodig heeft van de Klant, die Klant om welke reden dan ook niet, niet volledig of niet naar wens van Recrout, kan geven;
h. stroomuitval;
i. extreme weersomstandigheden;
j. brand;
k. fysieke schade aan het netwerk, veroorzaakt door derden;
l. diefstal;
m. onterechte, onjuiste of onvolledige meldingen;
n. andere niet aan Recrout toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmacht.

13.2       Indien Recrout Onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband het bepaalde in artikel 9.1 kan Recrout de kosten van dat Onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Klant verschuldigde wegens Onderhoud onverlet laat.

13.3       Recrout is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van Fouten achterwege te laten en de Maatwerk- en/of Standaardsoftware door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke Maatwerk- en/of Standaardsoftware te vervangen.

13.4       De in de Service Level Agreement opgenomen bepalingen zijn tevens niet geldig tijdens calamiteiten, naar de beoordeling van Recrout, en vooraf gedefinieerde en overeengekomen periodes waarin grote wijzigingen in de Software worden aangebracht.

13.5       Recrout is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane, corrupte of verminkte data.

Artikel 14 Correctief Onderhoud

14.1       Recrout zich inspannen Correctief Onderhoud uitvoeren in overeenstemming met de Responsetijden en Hersteltijden zoals bepaald in de Overeenkomst.

14.2       Indien Recrout onverwachts Correctief Onderhoud wil uitvoeren aan de Software, dan zal zij dit voor zover redelijkerwijs mogelijk van te voren aankondigen. Kritieke updates, naar de beoordeling van Recrout, kunnen sneller uitgevoerd worden en zonder voorafgaande aankondiging.

Artikel 15 Constructief Onderhoud

15.1       Klant kan Recrout verzoeken om Constructief Onderhoud te verrichten. Recrout is gerechtigd om een dergelijk verzoek te weigeren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situatie waarbij het verrichten van Constructief Onderhoud een (nadelig) effect kan hebben op de functionaliteit van de Software; de compatibiliteit met de Software; buiten de omvang van de Overeenkomst valt en/of door of namens Klant aangebrachte wijzigingen of toevoegingen in de Software betreft.

15.2       Indien Constructief Onderhoud op verzoek van Klant wordt verricht, kan Recrout daarvoor een offerte aan Klant sturen. Indien de offerte wordt goedgekeurd door Klant zullen de betreffende kosten aan Klant worden gefactureerd, waarbij een specificatie van de verrichte werkzaamheden zal worden mee gezonden.

15.3       Recrout garandeert geen compabiliteit indien Constructief Onderhoud wordt verricht op Maatwerksoftware. Recrout is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

15.4       Indien de Maatwerksoftware na Constructief Onderhoud niet compatibel blijken, zal Recrout zich redelijkerwijs inspannen, op basis van nacalculatie, om extra ondersteuning te bieden. De Acceptatieprocedure zoals genoemd in artikel 10 is overeenkomstig van toepassing op Constructief Onderhoud op Maatwerksoftware.

15.5       Drie maanden na het beschikbaar stellen van een update en/of upgrade van de Software is Recrout niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van Onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

15.6       Recrout kan van Klant verlangen dat zij haar apparatuur, software, IT-infrastructuur en dergelijke aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de Software.

Artikel 16 Rapportage

16.1       Recrout kan Klant online op de hoogte stellen van de gemaakte uren, het verrichte Onderhoud en andere verrichte werkzaamheden.

Artikel 17 Privacy

17.1       In het geval dat Recrout dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Klant Recrout desgevraagd en onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, en/of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

17.2       Recrout zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan ten behoeve van het verlenen van de Software en/of de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het optimaliseren van de werking van de Software en/of de Dienst en het creëren van statistieken.

17.3       Recrout zal geen persoonsgegevens afkomstig van Klant delen met derde partijen, tenzij Recrout daarvoor toestemming heeft verkregen van Klant of daartoe verplicht is op grond van de wet.

17.4       De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die met gebruikmaking van de Software en/of de Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Klant vrijwaart Recrout tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.

17.5       Klant vrijwaart Recrout tegen aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of namens Klant, of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk voor is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan Recrout toegerekend moeten worden.

17.6       Klant erkent en staat er voor in dat geen personen jonger dan zestien (16) jaar gebruik maken van of toegang hebben tot de Software en/of de Dienst, tenzij deze personen toestemming hebben van diens wettelijke vertegenwoordigers.

17.7       Indien Recrout, op grond van de Overeenkomst, is gehouden tot het voorzien in een vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Recrout staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien de Overeenkomst geen specificaties bevat betreffende de beveiliging, of indien de

Overeenkomst geen uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging bevat, dan zal deze voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en back-ups ligt bij de Klant. Recrout is hiervoor niet aansprakelijk.

17.8       Lees het Privacy beleid van Recrout, dat het gebruik van persoonlijke gegevens op de Software en in verband met enige dienst(en) regelt, en waaraan de Klant ermee instemt gebonden te zijn als voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden en gebruik van de Software en dienst(en). De persoon is de controller, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/679 (“GDPR”), voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de service. Klant zal Recrout verzoeken om een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) als dergelijke persoonlijke gegevens door Recrout worden verwerkt. Op een dergelijk verzoek zal Recrout de Klant een DPA aanbieden die voldoet aan alle vereisten zoals uiteengezet in artikel 28 GDPR.

 

Artikel 18 Geheimhouding en publicatie

18.1       Klant draagt er zorg voor dat alle van Recrout ontvangen gegevens, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, indien zij als zodanig door Recrout zijn aangeduid. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Recrout kunnen bevatten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Recrout zal Klant de informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst is toegestaan, aan derden ter beschikking stellen en/of aan zijn personeel en/of derden bekend maken, voor zover dit niet nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Klant zal de vertrouwelijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

18.2       Klant zal haar personeel deze geheimhoudingsverplichtingen opleggen en garandeert de naleving daarvan.

18.3       Partijen:
a. zullen met elkaar overleg voeren voordat ze enig persbericht of andere publicatie of reclame uiting zullen doen met betrekking tot de Overeenkomst;
b. zullen geen persbericht, publicatie of reclame uiting doen zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd;
c. mogen, zonder de voorafgaande toestemming van de andere Partij, een publiekelijke uiting doen indien daartoe verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 19 Non-concurrentie

19.1       Behoudens schriftelijke toestemming zal Klant zich onthouden van het in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken van werknemers van Recrout, die in de zes (6) voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van of bij verleende surséance van betaling aan Recrout.

Artikel 20 Boete

20.1       In het geval van schending van artikel 18 en/of 19, zal Klant Recrout onverwijld op de hoogte brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving waaruit de schending bestaat, wanneer deze is gepleegd en alle andere mogelijk relevante informatie. Klant zal alle redelijke maatregelen nemen om verdere schendingen te voorkomen. Klant zal Recrout alle benodigde bijstand verlenen om de rechten van Recrout te verdedigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gelegenheid bieden aan Recrout om eventuele (andere) (rechts)maatregelen te treffen om verdere schending te voorkomen.

20.2       In het geval van schending van artikel 18 of 19, zal Klant een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding en EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Recrout, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Recrout tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

Artikel 21 Aansprakelijkheid

21.1       De aansprakelijk van Recrout voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder diens verzekeringspolisvoorwaarden, indien vereist, of bij afwezigheid van enige toepasselijke verzekering voor een bedrag van maximaal EUR 5000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
c. redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

21.2       De aansprakelijkheid van Recrout voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

21.3       De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recrout of haar bedrijfsleiding.

21.4       Tenzij nakoming door Recrout blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Recrout wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant Recrout onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Recrout ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Recrout in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

21.5       Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen Recrout die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 22 Overmacht

22.1       Recrout is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers van Recrout;
b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Recrout zijn voorgeschreven;
c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Recrout is voorgeschreven;
d. overheidsmaatregelen;
e. elektriciteitsstoringen;
f. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
g. oorlog;
h. werkbezetting;
i. staking;
j. algemene vervoersproblemen en

22.2       Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, zijn ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 23 Derden

23.1       Recrout mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en Klant stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met zulke overdracht in.

23.2       Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Klant en Recrout, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recrout, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

Artikel 24 Duur en beëindiging

24.1       Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Klant of Recrout de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

24.2       Indien Partijen een separate Overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van het verrichten van Onderhoud, dan wordt de separate Overeenkomst aangegaan voor de duur van de initiële Overeenkomst. Deze separate Overeenkomst kan door Recrout – los van de initiële Overeenkomst – schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

24.3       Wanneer de initiële Overeenkomst (tussentijds) op enigerlei wijze wordt beëindigd zal de separate Overeenkomst die strekt tot het verrichten van Onderhoud automatisch worden beëindigd tegen hetzelfde moment van beëindiging van de initiële Overeenkomst, zonder dat nog enige rechtshandeling van Partijen vereist is.

24.4       Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Klant zoals genoemd in artikelen 3, 4, 6, 18 en 19 gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

24.5       Indien Klant op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Recrout vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

24.6       Recrout komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt.

24.7       Recrout zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van Klant tot gebruik van en toegang tot de Software en/of het recht op Onderhoud vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege. Klant zal in een dergelijk geval alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software aan Recrout retourneren.

24.8       Indien Klant niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, meer in het bijzonder bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 3, 4, 6, 18 of 19 van de Algemene Voorwaarden is Recrout gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Recrout behoudt tevens haar recht voor om gegevens, databestanden en/of resultaten van de Software onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Recrout tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

24.9       De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de artikelen 2.4, 4.11, 6, 17, 18, 19, 21, 24 en 25 van de Algemene Voorwaarden, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

 

Artikel 25 Toepasselijk recht en jurisdictie

25.1       De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Software en het verrichten van Diensten worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

25.2       Alle geschillen, welke tussen Recrout en Klant mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd ter mediation. In het geval het geschil niet via mediation kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp